ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ OpenSource

ເອກກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາ E-commerce
ພາກວິຊາ: ການຄ້າ
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ໂດຍ: ອຈ ໄຄສີ ສຣິດທິລາດ

I ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ OpenSource

 

1. ຄວາມຫມາຍຂອງ Open Source ແມ່ນຫຍັງ
Open Source ແມ່ນປະເພດຂອງໂປຼແກຼມ ທີ່ມີການເປີດເຜີຍຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງໂປແກມນັ້ນໆ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໆ ສາມາດນຳໄປແກ້ໄຂ,ປັບປຸງເປັນຂອງຕົວເອງໄດ້ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍລິຂະສິດ. Open Source ເປັນຫນື່ງໃນໂປຼແກຼມ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ສ້າງຈາກ ພາສາຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ງານຕາມວັດຖຸປະສົງຫຼາຍຢ່າງ.

2. Software Open Source ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ software ທີ່ ຟຣີ ພ້ອມທັງ source code ເພື່ອນຳໄປແກ້ໄຂໄດ້
3. Source code ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ software ຕົ້ນສະບັບໂດຍຈະຕ້ອງສາມາດອ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໄດ້ຜູ້ໃຊ້ software Open Source ມີອິດສະຫລະໃນການນຳໄປໃຊ້ ນຳໄປແຈກຈ່າຍ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍຈະຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫລື ບໍ່ຄິດນັ້ນແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂໃນການອານຸຍາດ.

4. ນິຍາມຂອງ software Open Source ມີຫຍັງແດ່?
ອົງການອິດສະຫລະ Open Source initiative (OSI) ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມ software Open Source ໄວ້ດັ່ງນີ້:
1. ອານຸຍາດໃຫ້ນຳໄປເຜີຍແຜ່ໄດ້ຢ່າງເສລີ (Free Redistribution)
– License ຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດໃນການຂະຫຍາຍຫລື ແຈກຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບວ່າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ (Royalty Fee)ໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງ ຕົ້ນສະບັບ

2. ໃຫ້ມາພ້ອມກັບ software ຕົ້ນສະບັບ (Source Code)
– ໂປຼແກຼມຕ້ອງໃຫ້ມາພ້ອມກັບ Source Code ຫລື ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມາພ້ອມໂປຼແກຼມຈະຕ້ອງມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ Source Code ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ ແລະ Source Code ທີ່ໃຫ້ມາ ຈະຕ້ອງ ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້

3. ອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງ Software ໃຫມ່ໂດຍຕໍ່ຍອດຈາກ Software ຕົ້ນສະບັບ (Derived Works)
– License ຂອງSoftware ຕ້ອງອານຸຍາດໃຫ້ສາມາດນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂແລະ ສ້າງ Software ໃຫມ່ໂດຍ Software ໂຕໃຫມ່ຈະຕ້ອງມີ License ເຊັນດັຽວກັບ Softwareຕົ້ນສະບັບ

4. ຕ້ອງບໍ່ແບ່ງແຍກຜູ້ພັດທະນາອອກຈາກ Software ຕົ້ນສະບັບ (Integrity of the Author’s Source Code)
– License ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໄປພ້ອມ Source Codeໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການກຳນົດວ່າ ຈະໃຫ້ Source Codeເພາະສ່ວນທີ່ມີການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ (patch files) ເພື່ອໃຊ້ໃນການ compile ໂປຼແກຼມ ເທົ່ານັ້ນ
License ໃຫມ່ຈະຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າສາມາດແຈກຈ່າຍໄດ້ຫລັງຈາກແກ້ໄຂSource Code ແລ້ວໂດຍ Licenseໃຫມ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຊື່ ຫລື ເວີເຊີນໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຕົ້ນສະບັບ

5. ຈະຕ້ອງບໍ່ເລືອກປະຕິບັດເພື່ອກີດກັນບຸກຄົນ ຫລື ກຸ່ມບຸກຄົນ (No Discrimination Against Persons or Groups)
– License ຈະຕ້ອງບໍ່ເລື່ອກປະຕິບັດເພື່ອກີດກັນການເຂົ້າເຖີງ Software ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ກຸ່ມບຸກຄົນໃດບຸກຄົນຫນື່ງໂດຍສະເພາະ

6. ຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດການໃຊ້ສະເພາະກຸ່ມໃດກຸ່ມຫນື່ງເທົ່ານັ້ນ (No Discrimination Against Field of Endeavor)
– License ຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດການໃຊ້ສຳລັບກຸ່ມໃດກຸ່ມໃດກຸ່ມຫນື່ງ ເຊ່ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດການໃຊ້ງານສະເພາະໃນ ຮູບແບບຂອງທຸລະກິດ ຫລື່ ໃນການເຮັດການວິໃຈເທົ່ານັ້ນ

7. ການເຜີຍແຜ່ License (Distribution of License)
– ສິດທິທີ່ໃຫ້ໄປກັບໂປຼແກຼມຈະຕ້ອງຖືຫກບັງຄັບໃຊ້ກັບທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂປຼແກຼມເທົ່າທຽມກັນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້License ອື່ນໆ ມາປະກອບ
8. License ຂອງ software ຈະຕ້ອງບໍ່ຂື້ນກັບ License ຂອງຜະລິດຕະພັນ (License Must Not be Specific to a Product )
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
http://www.laoopensource.org
http://sourceforge.net/
http://opensource.com/

II ມາຮູ້ຈັກຄວາມຫມາຍຂອງ CMS
(Web Content Management System : CMS ) ກໍຄື ລະບົບບໍລິຫານຈັດການເນື້ອຫາເວັບໄຊ ຫຼື CMS ເປັນໂປຮແກຮມທີ່ມີນັກພັດທະນາເວັບໃຊ້້ຈາກທົ່ວໂລກນຳໄປໃຊ້ສ້າງເວັບແບບໄດນາມິກ ເຊິງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງເວັບເວັບໃຊ້ສາມາດເພີ່ມເຕີມ,ປ່ຽນແປງເນື້ອຫາໄດ້ງ່າຍສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອເສັຍເວລາໄປກັບການຂຽນ ແລະ ພັດທະນາໂປຮແກຮມ ເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດກຳຫນົດຫນ້າຕາ (Template) ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດເມນູ ແລະ ໂມດູນຕ່າງ ໆ ທີ່ໃຊ້ໃນເວັບໃຊ້ໄດ້ແບບງ່າຍ ໆ ອີກນຳ

1. ຄວາມຫມາຍຂອງ Content Management System (CMS)
CMS ແມ່ນລະບົບການຈັດການເນື້ອຫາຂອງເວັບໄຊຕ໌ (Content Management System : CMS) ຄື ລະບົບທີ່ພັດທະນາຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍລຸດຊັບພະຢາກອນໃນການພັດທະນາ (Development) ແລະບໍລິຫານ (Management)ເວັບໄຊຕ໌ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງກຳລັງຄົນ ລະຍະເວລາແລະເງີນທອງທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແລະຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງໄຊຕ໌ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັກຈະນຳເອົາ ພາສາສະຄິບຕ໌ (Script languages) ຕ່າງ ໆມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ວິທີການ
ເຮັດວຽກງານເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ PHP, Perl, ASP, Python ຫຼື ພາສາອື່ນ ໆ (ແລ້ວແຕ່ຄວາມຖະຫນັດຂອງຜູ້ພັດທະນາ) ຊຶ່ງມັກຕ້ອງໃຊ້ຄວບຄູ່ກັນກັບໂປແກມເວັບເຊິລ໌ຟະເວີລ໌ (ເຊັ່ນ Apache) ແລະດາຕ້າເບດເຊິລ໌ເວີລ໌ (ເຊັ່ນ MySQL)
2. ລັກສະນະເດັ່ນຂອງ CMS ກໍຄື ມີສ່ວນຂອງ Administration panel(ເມນູຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ) ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິຫານຈັດການສ່ວນການເຮັດວຽກງານຕ່າງ ໆໃນເວັບໄຊຕ໌ ເຮັດໃຫ້ສາມາດບໍລິຫານຈັດການເນື້ອຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະເນັ້ນທີ່ການຈັດການລະບົບຜ່ານເວັບ (Web interface)ໃນລັກສະນະຮູບແບບຂອງລະບົບເວັບທ່າ (Portal Systems) ໂດຍຕົວຢ່າງຂອງຟັງກ໌ຊັນການເຮັດວຽກງານ ໄດ້ແກ່ ການນຳສະເໜີບົດຄວາມ (Articles), ເວັບໄດເລກທໍລີ (Web directory),ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຕ່າງ ໆ (News), ຫົວຂໍ້ຂ່າວ (Headline), ລາຍງານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ(Weather), ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈ (Informations),ຖາມ/ຕອບບັນຫາ(FAQs), ຫ້ອງສົນທະນາ (Chat), ກະດານຂ່າວ (Forums), ການຈັດການໄຟລ໌ໃນສ່ວນດາວໂຫລດ (Downloads), ແບບສອບຖາມ (Polls), ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕ່າງໆ (Statistics) ແລະສ່ວນອື່ນ ໆອີກຫລວງຫລາຍທີ່ສາມາດເພິ່ມເຕິມດັດແປງ ແກ້ໄຂແລ້ວປະຍຸກຕ໌ນຳມາໃຊ້ງານໃຫ້ເໝາະສົມຕາມແຕ່ຮູບແບບແລະປະເພດຂອງເວັບໄຊຕ໌ນັ້ນ ໆ
3. ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ CMS
1. ການດາວໂຫລດເອກສານທີ່ຢຸ່ໃນຮູບແບບ MS Word MS Excel ແລະ Acrobat PDF
2. ການຈັດການປ້າຍໂຄສະນາ Banner
3. ການຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Flash ຫຼືອາດເປັນການດືງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກເວັບອື່ນ ລວມຮອດການຈັດການເກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ
4. ການຈັດການໄຟລ ພາບ ແລະ ສຽງ (Multimedia)
5. ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ (Poll)
6. ການຈັດການສ່ວນປະກອບຕ່າງ ໆ ທີ່ຖືກພັດທະນາ
7. ເວັບບອດ (Forum)
8. ການສະແດງກິດຈະກຳ ແລະ ງ່ານຕ່າງ ໆ ໃນຮູບແບກຳຫນົດການແລະປະຕິທິນ (Event and Calendar)
9. ການສ້າງແລະຈັດການແບບຟອມໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
10. ລະບົບ Help Desk ເພື່ອໃຊ້ໃນການແຈ້ງຊ້ອມແປງອຸປະກອນ ຫຼື ແຈ້ງຄຳຂໍອື່ນ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິຫານຂອງອົງກອນ
11. ລະບົບສະແດງແລະຂາຍສິນຄ້າ (E-Commerce) ເປັນຕົ້ນ
4. ປະໂຍດຂອງ CMS
1. ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໂປຮແກຮມ ເນື່ອງຈາກຫນ້າຈໍໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທຸກຄົນສາມາດອັບເດດເວັບໃຊ້ໄດ້ເອງ
2. ສາມາດກະຈາຍ ແຈກຈ່າຍວຽກງານໃນການອັບເດດເວັບໃຊ້ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໄວ ຫຼາຍຂື້ນ
3. ລົດເວລາໃນການພັດທະນາແລະການອັບເດດເວັບໃຊ້ ເນື່ອງຈາກ CMS ມີລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເພີ່ມເຕີ່ມຫຼືປັບປ່ຽນ ປ່ຽນແປງ ຂໍ້ມູນເທິງເວັບໃຊ້ເຮັດໄດ້ງາຍ ຄື ການໃຊ້ໂປຮແກຮມ Word ທົ່ວໄປ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເສີຍເວລາໃນການຂຽນໂປຮແກຮມຄືການພັດທະນາລົບເກົ່າ
4. ສາມາດປ່ຽນແປງຫນ້າຕາແລະຂໍ້ມູນຂອງເວັບໃຊ້ໄດ້ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະແຍກສ່ວນແກ້ໄຂໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂທຸກສ່ວນຄືການໃຊ້ເວັບໃຊ້ທີ່ພັດທະນາດ້ວລະບົບເກົ່າ ການແກ້ໄຂກໍເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນຫນ້າຕາເວັບໃຊ້ ຫຼື Template ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຄິກຫຼືແກ້ໄຂໃນເວັບກໍແກ້ໄຂ Link ໃນເວັບກໍແກ້ໄຂພຽງຈຸດດຽວລະບົບກໍຈະແກ້ໄຂໃຫ້ຫມົດ ເປັນຕົ້ນ
5. ສຳຫຼັບ Web Based CMS ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອັບເດດເວັບໃຊ້ຂອງໂຕເອງໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກບອນ ທູກເວລາທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ເວັບໃຊ້ຂອງຕົນເອງມີຄວາມທັນສະໄຫມຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ອົງກອນຕ່າງ ໆ ສາມາດມີລະບົບບໍລິຫານ
5. ປະໂຫຍດຂອງ Open Source CMS
ຊວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ
o ຊ່ວຍໃຫ້ການອັບເດດຂໍ້ມູນຕ່າງ ໆ ເຮັດໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເປັນໄປຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແນ່ນອນ
o ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໃຊ້
o ງ່າຍຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້ ເນື່ອງຈາກເປັນຊອບແວເປີດເຜີຍລະຫັດ ເຮັດໃຫ້ມີອິດສະຫຼະໃນການແກ້ໄຂຫຼືປ່ຽນແປງໂຕໂປຮແກຮມໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການໄດ້ດີຂື້ນ
o ມີ ລະບົບປະຕິບັດການ (Platform) ໃຫ້ເລືອກຫຼາຍໆ ບໍ່ຈຳກັດຢູ່ລະບົບໃດລະບົບຫນື່ງ
o ງ່າຍຕໍ່ການເຊືອມໂຍງລະບົບຕ່າງໆ ເຂົ້ານຳກັນຈາກການເປີດເຜີຍລະຫັດ (Source Code) ທີ່ພັດທະນາ
o ມີກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຈາກທົ່ວໂລກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
o ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໂປຮແກຮມ
o ສາມາດກະຈາຍວຽກງານໃນການອັບເດດເວັບໃຊ້ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ

o ສາມາດປ່ຽນແປງຫນ້າຕາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງເວັບໃຊ້ໄດ້ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະແຍກສ່ວນແກ້ໄຂໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ທຸກສ່ວນຄືການໃຊ້ເວັບໃຊ້ທີ່ພັດທະນາລະບົບເກົ່າ

o Web Based CMS ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອັບເດດເວັບໃຊ້ໂຕເອງໄດ້ທຸກບອນ ທຸກເວລາທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet
ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
o ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຈັດການ ເຊັ່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດເອກສານເພື່ອສື່ສານໃນອົງກອນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການຕະຫຼາດ
o ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານລິຄະສິດໂປຮແກຮມ : ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໃນການໃຊ້ໂປຮແກຮມ
o ປະຍັດເວລາໃນການພັດທະນາ ແລະບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນໃນເວັບໃຊ້ ໂດຍຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງການຂຽນໂປຮແກຮມກໍສາມາດຈັດຫາ ສ້າງເວັບໃຊ້ແລະອັບເດດຂໍ້ມູນເອງໄດ້
o ສາມາດແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢຸ່ພາຍໃນອົງກອນຫຼືລະຫວ່າງອົງກອນຈາກການໃຊ້ Code ທີ່ພັດທະນາຂື້ນຮ່ວມກັນໄດ້

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.laoopensource.org)

Advertisements
ใส่ความเห็น

Seuth

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: