ການສຶກສາ

ວິຊາຮຽນ

 

ຫຼັກສູດພາກວິຊາການຄ້າ

Curriculum for Department of Commerce

  ຊື່ຫຼັກສູດ

  • ພາສາລາວ:         ຫຼັກສູດສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີສາຂາການຄ້າ
  • ພາສາລາວ:       Curriculum of Undergraduate Program in Commerce

ຊື່ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ:

  • ພາສາລາວ:      ປະລິນຍາຕີສາຂາການຄ້າ
  • ພາສາລາວ:      Bachelor of Art in Commerce (B.A in Commerce)

. ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ຫຼັກສູດ

  11.1 ການກຳນົດໜວດວິຊາ ແລະ ລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໜວດ

ລຳດັບ

ໜວດວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

1.

ໜວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

17

2.

ໜວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

39

3.

ໜວດວິຊາສະເພາະ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ

62

6

4.

ໜວດວິຊາເລືອກ

3

ລວມ

127 ໜ່ວຍກິດ

     
     
     
   

 

 

  11.2 ລາຍ​ວິຊາ​ໃນ​ແຕ່ລະໜວດ

   11.2.1 ໜວດ​ວິຊາ​ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ

ລຳດັບ

ໜວດວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

1.

ໜວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

17

2.

ໜວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

39

3.

ໜວດວິຊາສະເພາະ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ

62

6

4.

ໜວດວິຊາເລືອກ

3

ລວມ

127 ໜ່ວຍກິດ

 

  11.2 ລາຍ​ວິຊາ​ໃນ​ແຕ່ລະໜວດ

   11.2.1 ໜວດ​ວິຊາ​ຄວາມຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ

ລຳດັບ ລະ​ຫັດ​ ວິຊາ ຊື່​ວິຊາ ຈ/ນ​ໜ່ວຍ ​ກິດ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

S00PO101 S00LS101

S00LS102

700PY101

O00ND201

800EL101

800EL102

810HL101

800​CP101

ການ​ ເມືອງ ລາວ​ ສຶກສາ 1

ລາວ​ ສຶກສາ 2

ຈິດຕະວິທະຍາ ​ທົ່ວ​ໄປ

ການ​ປ້ອງ ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​

ພາສາ​ ອັງກິດ 1

ພາສາ​ ອັງກິດ 2

ປະຫວັດ​ ສາດ​ເສດຖະກິດ​ລາວ

ຄອມ​ພິວ​ ເຕີ

2(2.0.0)

2(2.0.0)

2(2.0.0)

2(2.0.0)

1(0.3.0)

2(0.4.0)

2(0.4.0)

2(2.2.0)

2(0.4.0)

ລວມທັງ​ໝົດ

17(10.17.0)

  

  11.2.2 ໜວດ​ວິຊາ​​ພື້ນຖານຂອງ​ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ

 

ລຳດັບ

ລະ​ຫັດ​ວິຊາ ຊື່​ວິຊາ

ຈ/ນ​ໜ່ວຍ​ກິດ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

800MT111 800MT112

800ST111

800ST112

810PE111

810MI111

810MI212

810MA111

810MA212

821GA221

850AE311

850CE211

850CE212

812IP221

ຄະນິດສາດ 1 ຄະນິດສາດ 2

ສະຖິຕິ 1

ສະຖິຕິ 2

ຫຼັກການ​ເສດຖະສາດ

​ເສດຖະສາດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ 1

ເສດຖະສາດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ 2

​ເສດຖະສາດ​ມະຫາ​ພາກ 1

​ເສດຖະສາດ​ມະຫາ​ພາກ 2

​​ບັນຊີທົ່ວໄປ

ເສດຖະກິດ​ອາຊີ

ເສດຖະສາດ​ປຽບທຽບ 1

​ເສດຖະສາດ​ປຽບທຽບ 2

ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ​ ນະ​ໂຍບາຍ

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

2(2.0.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

2(2.0.0)

2(2.0.0)

3(2.2.0)

ລວມທັງ​ ໝົດ

39(28.22.0)

  11.2.3 ໜວດ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຫຼັກ

ລຳດັບ ລະ​ຫັດ​ວິຊາ ຊື່​ວິຊາ ໜ່ວຍ​ກິດ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

810EC211 810EC212

851IE221

851IE321

813EM321

813EM322

813RM421

811ME221

850WE311

851TS421

851BT221

851TL321

851DT321

851EC321

851TP321

851IF321

851TL421

851AW421

851IP321

851IN321

811TT321

851TT321

851SE421

851GP421

ພາສາ​ ອັງກິດ​ສຳ​ຫຼັບ​ເສດ​ຖະສາດ-ການ​ຄ້າ 1 ພາສາ​ ອັງກິດ​ສຳ​ຫຼັບ​ເສດ​ຖະສາດ-ການ​ຄ້າ 2

​​ ເສດຖະສາດລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ 1

​ເສດຖະສາດລະຫວ່າງ ​ປະ​ເທດ 2

​ເສດຖະມິ ​ຕິ 1

ເສດຖະມິ​ ຕິ 2

​ວິທີ​ ການ​ວິ​ໄຈ

ເສດຖະສາດການບໍລິຫານ

ເສດຖະກິດໂລກ

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການປະກັນໄພລະຫວ່າງປະເທດ

ການຄ້າຊາຍແດນ

ກົດໝາຍການຄ້າ

ການຄ້າພາຍໃນ

E-Commerce

ທິດສະດີ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ

ການຄ້າຂອງອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າ

ການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເຈລະຈາ

ທິດສະດີພາສີ-ອາກອນ

ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກງານ

ສຳ​ມະ​ນາ

ບົດ​ໂຄງການ ​ຈົບ​ຊັ້ນ

2(0.4.0)

2(0.4.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

3(2.2.0)

2(0.0.10)

2(0.4.0)

6(0.4.20)

ລວມ

81(46.58.26)
       
   

  11.2.4 ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ເລືອກ

ລຳດັບ ລະ​ຫັດ​ ວິຊາ ຊື່​ວິຊາ ຈ/ນໜ່ວຍ​ ກິດ
1. 821IM321 ການຕະຫຼາດລະຫວ່າງປະເທດ 3(2.2.0)

ລວມ

3(2.2.0)

 

11.3   ແຜນການ​ ຮຽນ-ການ​ສອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ພາກຮຽນ, ​ແຕ່ລະ​ປີ

• ​ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນ​ທີ 1)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1.

S00PO101 ການເມືອງ

2(2.0.0)

2.

S00LS101 ລາວສຶກສາ 1

2(2.0.0)

3.

700PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2(2.0.0)

4.

800EL101 ພາສາອັງກິດ 1

2(0.4.0)

5.

800MT111 ຄະນິດສາດ 1

3(2.2.0)

6.

800ST111 ສະຖິຕິ 1

3(2.2.0)

7.

810HL101 ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ

2(0.4.0)

8.

810PE111 ຫລັກການເສດຖະສາດ

2(2.0.0)

ລວມ:

18(12.12.0)

 

 

 

• ​ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນ​ທີ 2)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1.

810MI111 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1

3(2.2.0)

2.

810MA111 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1

3(2.2.0)

3.

S00LS102 ລາວສຶກສາ 2

2(2.0.0)

4.

800EL102 ພາສາອັງກິດ 2

2(0.4.0)

5.

800MT112 ຄະນິດສາດ 2

3(2.2.0)

6.

800ST112 ສະຖິຕິ 2

3(2.2.0)

7.

800CP101 ຄອມພິວເຕີ 1

2(2.0.0)

ລວມ:

18(12.12.0)

 

• ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນ​ທີ 1)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ

1.

O00ND201 ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ 1(0.3.0)

2.

810EC221 ພາສາອັງກິດສຳຫລັບເສດຖະສາດ-ການຄ້າ 1 2(0.4.0)

3.

810MI212 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 3(2.2.0)

4.

810MA212 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 3(2.2.0)

5.

850CE211 ເສດຖະສາດປຽບທຽບ 1 2(2.0.0)

6.

851AE211 ເສດຖະກິດອາຊີ 3(2.2.0)

7.

812IP221 ​ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ​ ນະ​ໂຍບາຍ 3(2.2.0)

8.

821GA221 ບັນຊີທົ່ວໄປ 3(2.2.0)

ລວມ:

20(12.17.0)

 

• ​ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນ​ທີ 2)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1.

810EC222 ພາສາອັງກິດສຳຫລັບເສດຖະສາດ-ການຄ້າ 2

2(0.4.0)

2.

850CE212 ເສດຖະສາດປຽບທຽບ 2

2(2.0.0)

3.

851IE221 ​ເສດຖະສາດ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ 1

3(2.2.0)

4.

811ME221 ເສດຖະສາດການບໍລິຫານ

3(2.2.0)

5.

851DT221 ການຄ້າພາຍໃນ

3(2.2.0)

6.

851BT221 ການຄ້າຊາຍແດນ

3(2.2.0)

7.

811MB221 ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ

3(2.2.0)

ລວມ:

19(12.14.0)

 

• ​ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນ​ທີ 1)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1.

851IE322 ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ 2

3(2.2.0)

2.

813EM321 ​ເສດຖະມິ​ຕິ 1

3(2.2.0)

3.

812PA321 ການ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ໂຄງການ

3(2.2.0)

4.

811TT321 ທິດສະດີພາສີ-ອາກອນ

3(2.2.0)

5.

850WE311 ເສດຖະກິດໂລກ

3(2.2.0)

6.

851EC321 E-Commerce

3(2.2.0)

7

822IM321 ການຕະຫລາດລະຫວ່າງປະເທດ

2(2.0.0)

ລວມ:

20(12.10.0)

 

• ​ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນ​ທີ 2)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1.

813EM322 ​ເສດຖະມິ​ຕິ 2

3(2.2.0)

2.

851TL321 ກົດໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

3.

851TP321 ທິດສະດີ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

4.

851IF321 ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

5.

851IN321 ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເຈລະຈາ

3(2.2.0)

6.

851IP321 ການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

7.

851ST321 ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກງານ

2(0.0.10)

ລວມ:

20(12.12.0)

 

• ​ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນ​ທີ 1)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ

1.

813RE421 ວິທີ​ວິ​ໄຈ

3(2.2.0)

2.

851TS421 ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການປະກັນໄພລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

3.

851EI421 ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ

3(2.2.0)

4.

851AW421 ການຄ້າຂອງອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າ

3(2.2.0)

ລວມ:

12(12.12.0)

 

• ​ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນ​ທີ 2)

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ

1.

813SE421 ສຳ​ມະ​ນາ 2(0.0.6)

2.

813GG421 ​ບົດໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ 6(0.4.20)

ລວມ:

8(0.4.26) 
Advertisements
ใส่ความเห็น

Seuth

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: